Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:
 

1 - kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe,

oraz
2 - kryteria określone w uchwale nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.
 1. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 2. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 3. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 5. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 6. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

 

 • L.p.

  Kryteria

  Liczba punktów

  Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

  1.

  Wielodzietność rodziny kandydata

  Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

   

  Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
  z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

  2.

  Niepełnosprawność kandydata

  3.

  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  4.

  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  5.

  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  6.

  Samotne wychowywanie kandydata
  w rodzinie

  7.

  Objęcie kandydata pieczą zastępczą

  Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  1.

  Dziecko, objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo dziecko  z odroczonym obowiązkiem szkolnym

  64

  2.

  Dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

  32

  3.

  Dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu 

  16

  4.

  Dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również  w stosunku do   rodzica    samotnie wychowującego dziecko   

  8

  5.

  Dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

  4

  6.

  Dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy  oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

   

  2

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

I - Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
    z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
3) Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

    Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego
    opiekuna.

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
    karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II - Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (Uchwała nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r.)

1) dla kryterium określonego w pkt. 1 – numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego, a w przypadku odroczenia, kopia decyzji dyrektora właściwej rejonowej szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego;

2) dla kryterium określonego w pkt. 2 -  numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;

3) dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o   przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;

4) dla kryterium określonego w pkt. 4 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

5) dla kryterium określonego w pkt. 5 – zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;

 6) dla kryterium określonego w pkt. 6 – oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o   zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
    karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 • Terms and FAQ
 • Home Delivery
 • Latest Catalogue
 • Latest Catalogue