REKRUTACJA
DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA KATOWICE
na rok szkolny 2017/2018
 

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2017/18, odbywać się będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), Uchwałę nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz Zarządzenia nr 1328/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2017/2018.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego.
Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Katowice, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 
Przebieg procesu rekrutacji:
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie.

Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 
INFORMACJE OGÓLNE
 
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Katowicach: dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Katowicami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
 
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły (grupy rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych formalności.
Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 
Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
 

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 • zwrócić się do Prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Prezydent miasta:
 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)
O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent miasta informuje przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.
W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja ustala kolejność przyjęć:
 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale  nr XXXVIII/764/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/szkoły.
 
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
wnioskować do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
 
Jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, składany jest w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, od poniedziałku do piątku. - pobierz wniosek.

 

 

 • Terms and FAQ
 • Home Delivery
 • Latest Catalogue
 • Latest Catalogue