O NAS


Miejskie Przedszkole Nr 42 w Katowicach ...
usytuowane jest przy ul. T. Boya – Żeleńskiego 30, na tzw. „Górce”. Posiada status miejskiego przedszkola
i funkcjonuje w tym stanie prawnym od 1992 roku. Walorem placówki jest jego lokalizacja w widocznym, a zarazem ustronnym miejscu.

 

Mieści się w budynku wolnostojącym, murowanym, jest otoczone z dwóch stron ogrodem. W ogrodzie rośnie dużo drzew liściastych  i iglastych, krzewów i kwiatów, co stanowi swoistą oazę zieleni. Ogród wyposażony jest w: piaskownicę, duży plac zabaw z nowoczesnymi, bezpiecznymi, ekologicznymi urządzeniami. Są tu miejsca słoneczne
i takie, które chronią przed nadmiernym działaniem słońca za sprawą drzew liściastych. Ogród jest nie tylko miejscem zabawy, ale także miejscem gdzie edukacja przebiega na łonie natury, oraz miejscem wielu uroczystości przedszkolnych, np. pikników rodzinnych, zajęć rekreacyjno - sportowych.

 

Kolorowe, zadbane, słoneczne sale zajęć wyposażone są w zabawki odpowiednie dla danej grupy wiekowej i bogate zestawy pomocy dydaktycznych. Ponadto, dzieci na co dzień mają możliwość korzystania z dodatkowej sali wyposażonej w komputer. W sali tej prowadzone są: zajęcia terapeutyczne, kurs języka angielskiego, a dwa razy
w tygodniu chętne dzieci uczestniczą w zajęciach sekcji szachowej. Dysponujemy również nowoczesnym, spełniającym obowiązujące wymogi, zapleczem kuchennym. Dodatkowym atutem (w opinii rodziców) jest wejście do każdej sali zajęć bezpośrednio z szatni. Dzięki temu rodzic ma możliwość codziennego kontaktu z wychowawczynią swojego dziecka.

 

Miejskie Przedszkole Nr 42 jest placówką z wieloletnią tradycją, kulturą i specyficznym klimatem przyjaznym dziecku i jego rodzinie. Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

 

Przedszkole nasze cieszy się bardzo dużym powodzeniem w środowisku osiedlowym. Ilość dzieci zgłaszanych do placówki jest zawsze większa niż ilość miejsc normatywnych. Jest jedynym z dwóch w dzielnicy i jednym z niewielu
w mieście, gdzie zawsze (nawet w okresie niżu demograficznego) było więcej chętnych niż miejsc w przedszkolu.

 

Przedszkole posiada ukierunkowaną wizję proekologicznego i prozdrowotnego wychowania małego człowieka,
z nastawieniem na rozwijanie jego twórczych postaw, poprzez stosowanie aktywizujących i integrujących metod pracy, przy aktywnym udziale rodziców. Dbamy także o to, aby nasze dzieci wychowywały się w życzliwej, tolerancyjnej atmosferze, z poszanowaniem ich praw oraz znajomością i przestrzeganiem zasad zgodnego współżycia
i współdziałania w grupie rówieśniczej, z zapewnieniem bezpieczeństwa.  Na co dzień staramy się zapewniać dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieciom starszym umożliwiamy osiągnięcie „gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się w procesie zmian edukacyjnych i zmian
w relacji uczeń - nauczyciel - rodzic.

 

     Stworzenie przedszkola przyjaznego dziecku jest głównym sensem naszej pracy i wysiłkiem wszystkich opiekujących się dziećmi pracowników. Dlatego też staramy się, aby miało to swoje odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania placówki. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko -  to kluczowe hasło naszego przedszkola. Celowi temu służy organizacja pracy w placówce, odpowiednio dobrane programy, metody
i formy pracy, bezpieczne (dostosowane do wieku) wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, a także umożliwianie dzieciom wypoczynku w ciągu dnia i organizowanie częstego pobytu na powietrzu.

 

W przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycieli pełnoetatowych i 4 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy pedagodzy posiadają wymagane kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Swoją wiedzę pogłębiają systematycznie poprzez uczestnictwo w licznych kursach i warsztatach doskonalących.

 

Działania dydaktyczno – wychowawcze wspierane są przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu: logopedę, psychologa, rehabilitanta. Dla dzieci 5 i 6 letnich prowadzona jest nauka religii. Oprócz tego organizowane są zajęcia dodatkowe, podczas których dzieci mogą rozwijać swe zainteresowania, zdolności : język angielski, rytmika, tańce, karate, nauk gry w szachy.

 

W pracy dydaktyczno – wychowawczej zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój dzieci, traktując małego człowieka” jako niepowtarzalną jednostkę. Dzięki takiemu postrzeganiu dziecka potrafimy w prawidłowy sposób wspomagać oraz korygować jego deficyty rozwojowe. Kadra pedagogiczna korzysta z nowatorskich metod nauczania, dzięki którym dziecko uczy się przez zabawę, jest radosne i szczęśliwe. W czynny sposób zapoznajemy dzieci
z środowiskiem lokalnym poprzez organizację licznych wycieczek do zakładów pracy, uczestnictwo w konkursach, festiwalach, turniejach, akcjach charytatywnych. Organizujemy spotkania z górnikiem, Mikołajem oraz wieloma przedstawicielami środowiska lokalnego. Placówka prowadzi spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi poprzez różne formy: bale, pikniki, spotkania opłatkowe, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, zakończenie roku szkolnego, zajęcia otwarte.

 

Cała działalność przedszkola ukierunkowana jest na integrację działalności placówki z rodziną, środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym dziecka. Poszukujemy coraz doskonalszych form współpracy z rodzicami dających możliwość i świadomość współdecydowania o kierunkach pracy placówki dla wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Pamiętając o tym, że przedszkole jest fundamentem, na którym opiera się dalszy system wychowania  kształcenia i o tym, że od tego jaki będzie ten „fundament” zależy powodzenie w dalszej edukacji dzieci - tak organizujemy proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny, aby nasze dzieci w przyszłości odnosiły sukcesy.

 

W codziennej pracy kierujemy się dewizą:

 

„Wszystko co robimy - robimy z myślą o dzieciach i dla dobra dzieci”.

  • Terms and FAQ
  • Home Delivery
  • Latest Catalogue
  • Latest Catalogue